SUPILINNA SELTSI PÕHIKIRI

Kinnitatud Supilinna Seltsi asutamislepinguga 22.05.2002
Muudetud üldkoosolekul 25.05.2004 ja 18.06.2008


1. Supilinna Selts (edaspidi selts) on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mille eesmärk on seista hea Supilinna miljööväärtuste säilitamise ja elukeskkonna parandamise eest, võttes arvesse Supilinna elanike huve.
/muudetud 18.06.2008/

2. Supilinn kujutab endast käesoleva põhikirja mõttes Tartu ajaloolist äärelinna, mis piirneb:
2.1.    Emajõega;
2.2.    keskaegse linnamüüri asemega Kroonuaia ja Laia tänava vahel;
2.3.    Tähtvere mäega;
2.4.    Tähtvere mõisa juurest Emajõe lõunakaldal oleva ujula juurde viiva allee ja supelranna tagapiiriga.

3. Oma eesmärgi saavutamiseks selts:
3.1.    teeb kohalikule omavalitsusele ning teistele asjaosalistele ettepanekuid Supilinna arengu, tuleviku, elukeskkonna, heakorra ning sotsiaalse, kultuurilise ja tehnilise infrastruktuuri küsimustes;
3.2.    korraldab uuringuid ja küsitlusi Supilinna elanike arvamuse väljaselgitamiseks;
3.3.    vahendab Supilinna elanike seisukohti riigi- ja kohaliku omavalitsuse organitele ja asutustele ning laiemale avalikkusele;
3.4.    koostab Supilinna arendamise kavasid ja seisab hea nende elluviimise eest;
3.5.    korraldab ja edendab Supilinna elanike ühistegevust;
3.6.    kogub, säilitab ja levitab Supilinna ajalugu ja omapära puudutavat informatsiooni, tutvustab piirkonda laiemale avalikkusele ning aitab kaasa turismi arendamisele Supilinnas;
  /muudetud 25.05.2004/
3.7.    seisab hea Supilinna probleemide kajastamise eest meediakanalites;
3.8.    koostab projekte ja hangib projektide teostamiseks vajalikke vahendeid;
3.9.    korraldab kultuuriüritusi (Supilinna päevad, loengud, seminarid, näitused, meelelahutusüritused jm);
3.10.    aitab kaasa Supilinna heakorrastamisele ja haljastamisele ning säästvale renoveerimisele;
  /muudetud 25.05.2004/
3.11.    määrab toetusi ja stipendiume;
3.12.    teeb koostööd teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
3.13.    arendab muud tegevust, mis aitab kaasa seltsi eesmärkide saavutamisele.

4. Selts asub Tartu linnas.

5. Seltsi liikmeteks võivad olla kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kes toetavad seltsi eesmärke ja soovivad anda oma panuse nende saavutamiseks.

6. Seltsi liikmeks vastuvõtu otsustab seltsi juhatus liikmekandidaadi kirjaliku avalduse alusel ühe kuu jooksul avalduse esitamise päevast arvates. Igal liikmel on kirjaliku avalduse alusel õigus seltsist välja astuda, teatades sellest juhatusele ette vähemalt üks kuu.

7. Seltsi liikme võib juhatuse otsusega seltsi liikmeskonnast välja arvata, kui ta:
7.1.    ei täida seltsi põhikirja nõudeid ja/või üldkoosoleku otsuseid;
7.2.    tegutseb seltsi eesmärkide vastaselt;
7.3.    ei ole kahe aasta jooksul tasunud liikmemaksu.

8. Seltsi liikmel on õigus:
8.1.    osaleda seltsi põhikirjalises tegevuses;
8.2.    osaleda seltsi üldkoosolekul ja valida ning olla valitud seltsi poolt moodustatud organitesse ja ametitesse;
8.3.    tõstatada küsimusi üldkoosolekul arutamiseks;
8.4.    saada juht- ja kontrollorganitelt seltsi tegevuse kohta informatsiooni.

9. Seltsi liikmel on kohustus:
9.1.    järgida käesolevat põhikirja ja seltsi juhtorganite otsuseid;
9.2.    tasuda kindlaksmääratud ajal ja suuruses liikmemaksu;
9.3.    hoida ja säästlikult kasutada seltsi valduses, kasutuses ja käsutuses olevat vara;
9.4.    informeerida teisi seltsi liikmeid olulisematest ühist huvi pakkuvatest küsimustest;
9.5.    täita muid kohustusi, mis tulenevad käesolevast põhikirjast või seltsi juhtorganite otsustest.

10. Seltsi üldkoosolekul on õigus seltsi liikmetele panna ka käesolevas põhikirjas nimetamata kohustusi. Seltsi liikmele teistest erineva kohustuse panemiseks ning teistest erineva õiguse lõpetamiseks või muutmiseks  peab olema selle liikme nõusolek.

11. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, teatades sellest seltsi liikmetele vähemalt seitse päeva ette. Juhatus kutsub üldkoosoleku kokku alati, kui seltsi huvid seda nõuavad, kuid vähemalt korra aastas. Üldkoosoleku kokkukutsumise kirjalikus teates peab ära olema toodud üldkoosoleku päevakord.

12. Üldkoosolek:
12.1.    kinnitab seltsi eelarve ja selle täitmise aruande;
12.2.    määrab liikmemaksu suuruse ja selle tasumise korra;
12.3.    määrab juhatuse liikmete arvu ja valib juhatuse;
12.4.    kinnitab juhatuse töökorra;
12.5.    teeb vajaduse korral muudatusi seltsi põhikirjas;
12.6.    otsustab seltsile kuuluvate kinnisasjade ning registrisse kantud vallasasjade võõrandamise ning asjaõigusega koormamise;
12.7.    määrab seltsi sümboolika ja selle kasutamise korra;
12.8.    otsustab küsimusi, mis väljuvad seltsi igapäevase majandustegevuse raamidest;
12.9.    määrab revidendi;
12.10.    täidab teisi seaduse või põhikirjaga talle pandud ülesandeid;
12.11.    otsustab muid seltsi jaoks olulisi küsimusi.

13. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui selles osaleb vähemalt ¼ seltsi liikmetest. Juriidilistest isikutest liikmete esindajad on kohustatud üldkoosolekul osalemiseks esitama oma volitusi tõendava dokumendi.
        /muudetud 25.05.2004/

14. Kui üldkoosolekul ei osale nõutavat arvu seltsi liikmeid, on juhatus kohustatud uue üldkoosoleku kokku kutsuma kuu aja jooksul. Sellisel juhul on üldkoosolek otsustusvõimeline, kui selles osaleb vähemalt kümme seltsi liiget.

15. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle poole üldkoosolekul osalenud või esindatud seltsi liikmetest, kui seaduse või põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

16. Seltsi igapäevast tegevust juhib kolme- kuni seitsmeliikmeline juhatus, kelle valib üldkoosolek kaheks aastaks.

17. Juhatus:
17.1.    juhib seltsi tegevust;
17.2.    otsustab seltsi liikmeks vastuvõtmise ja liikmeskonnast väljaarvamise;
17.3.    valib enda liikmete hulgast juhatuse esimehe;
17.4.    moodustab seltsi eesmärkide täitmiseks töörühmi, komisjone, ekspertgruppe jm;
17.5.    otsustab muid seaduse või põhikirjaga tema pädevusse antud küsimusi.

18. Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle poole juhatuse liikmetest.

19. Juhatuse esimehel on õigus seltsi esindada üksinda ning ülejäänud juhatuse liikmetel kahekesi.

20. Seltsil peab olema vähemalt kümme liiget. Kui seltsi liikmete arv langeb alla kümne, on juhatus kohustatud kolme kuu jooksul esitama mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile seltsi lõpetamise avalduse.

21.    Seltsi lõpetamise korral antakse pärast kõigi kohustuste täitmist allesjäänud vara tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud sarnaste eesmärkidega ühingule või organisatsioonile.
/muudetud 18.06.2008/